Với bộ máy tổ chức gọn nhẹ, quy trình thủ tục đơn giản, ít sử dụng hồ sơ giấy, một công chức hải quan có thể xử lý nhiều công việc khác nhau. Thông quan hệ thống, các khâu nghiệp vụ được tuần tự tiến hành, tiết kiệm thời gian luân chuyển và trình ký hồ sơ. Do đó, thời gian thông quan hàng hóa nhanh hơn nhiều lần so với truyền thống.

Bối cảnh ra đời của Hải quan điện tử

Trên cơ sở lộ trình cải cách hành trính, hiện đại hóa hải quan và dựa trên luật Hải Quan sử đổi vừa được Quốc Hội Khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua tháng 5-2005, đồng thời từng bước cải cách hoạt động nghiệp vụ hải quan theo hướng phù hợp với chuẩn mực của hải quan hiện đại trong khu vực và thế giới, chuyển đổi từ thủ tục hải quan công sang thủ tục hải quan điện tử, để góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành Hải Quan, giúp cho ngành Hải Quan nước ta tương thích với Hải Quan trong khu vực và phù hợp với tiến trình hội nhập, nhất là trong bối cảnh chúng ta hội nhập WTO, ngày 20/6/2005 Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 149/2005/QĐ-TTG về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử, ngày 19/7/2005 Bộ Tài Chính ban hành Quyết định số 50/2005/QĐ-BTC ban hành quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với xuất nhập khẩu hàng hóa